[پشتیبانی و تامین نیروی متخصص]

   تامبن نیروی انسانی تمام وقت و پاره وقت در جهت انجام فعالیت های تخصصی درون سازمان

 ارائه راهکارهای مدیریتی نیروی انسانی در حوزه IT